Nosacījumi, GDPR

TURBO kartes ļauj veikt iekšzemes un starptautiskos zvanus ar stacionārās telefonlīnijas starpniecību. Nokasot PIN koda aizsargkārtu, Jūs piekrītat visiem Publiskā piedāvājuma līguma punktiem. Priekšapmaksas kartes TURBO darbojas Baltijas valstu teritorijā, kā arī ASV, Lielbritānijā un Krievijā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM”, Reģ.Nr. 40003611196, jurid. adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, no vienas puses (turpmāk – Operators) un Klients, fiziska persona, kura ar Turbo priekšapmaksas kartē norādīto PIN kodu (turpmāk – Turbo karte) izmanto telefonsakaru pakalpojumus (turpmāk – Klients), no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

Operators sniedz Klientam telefona sakaru pakalpojumus pēc veiktās priekšapmaksas saskaņā ar tarifiem, pakalpojumu aprakstiem, pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kas norādīti šajā līgumā un Operatora oficiālajā mājaslapā https://turbocard.lv/ (turpmāk – mājaslapa). Izveidojot savu pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šī Līguma nosacījumiem.

2. Pušu saistības:                                                                                                                                           

2.1. Operators apņemas:

2.1.1. sniegt pakalpojumus Klientam saskaņā ar tarifiem, pakalpojumu aprakstiem, pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas norādīti šajā Līgumā un mājaslapā;

2.1.2. atbildēt uz Klientu sūdzībām un pretenzijām, kas ir nosūtītas elektroniski uz e-pasta adresi info@csc.lv, ne vēlāk ka 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

2.2. Klients apņemas:

2.2.1. iepazīties un ievērot šī Līguma noteikumus;

2.2.2. neizpaust trešajām personām personīgo identifikācijas numuru (turpmāk – PIN kods), kas ir individuāla parole, lai piekļūtu telefonu sakaru pakalpojumiem, izņemot likumā noteiktajos gadījumus;

2.2.3. lasīt un pieņemt zināšanai informāciju par izmaiņām Līgumā, tarifos un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kā arī par citām izmaiņām, kas publicētas mājaslapā.

2.3. Klientam ir tiesības izmantot pakalpojumus saskaņā ar tarifiem, pakalpojumu aprakstiem, pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, kas norādīti šajā Līgumā un mājaslapā. Klientam ir tiesības atteikties no Turbo kartes izmantošanas saskaņā ar Līguma 7.punktu.

3. Pakalpojumu apraksts

3.1 Pakalpojumu apraksti un to izmaksas, kas ir aktuāli līguma noslēgšanas laikā, ir publicēti mājaslapā. Operatoram ir tiesības tos mainīt, publicējot aktuālo informāciju mājaslapā.

3.2 Klients par samaksu atbilstošu cenrādim pērk tirdzniecības vietās priekšapmaksas karti Turbo ar PIN kodu, kurš ir pieejams pēc aizsargkārtas nokasīšanas, vai tiešsaistē mājaslapā pērk virtuālo priekšapmaksas karti Turbo ar PIN kodu, kuru klients pēc pasūtījuma pabeigšanas saņems norādītajā e-pasta adresē.

3.3 Klients, izveidojot pasūtījumu par Operatora pakalpojumiem, apliecina, ka viņam ir zināms, ka ne visas tirgū esošās telefona sakaru ierīces spēj nodrošināt pakalpojumus, kurus piedāvā Operators.

4. Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

4.1 Lai izmantotu Operatora nodrošinātos telefona sakaru pakalpojumus, Klientam ir nepieciešams priekšapmaksas kartes Turbo PIN kods un bilance (kredīts), kuru var iegādāties mājaslapā.

4.2 Operators sniedz pakalpojumus tikai tad, ja ir veikta priekšapmaksa. Apmaksa ir veikta, ja summa, kura jāiemaksā Klientam, tiek ieskaitīta Operatora kontā.

4.3 No bilances tiek atskaitīta samaksa par pakalpojumu atbilstoši tarifiem, kas norādīti mājaslapā. Dažreiz maksājums tiek atskaitīts ar kavēšanos. Operators var veikt pārrēķinu, ja ir notikusi kāda kļūda.

4.4 Klientam ir iespēja pārbaudīt sava PIN koda bilances aktuālo stāvokli. Lai to izdarītu, telefona aparātā ir jāievada bezmaksas numuru 80200901  (latviešu valoda), 80200902 (krievu valoda), 80200903 (angļu valoda), jāsagaida aicinājums un jāievada savs PIN kods, apstiprinot to ar restīti (#).

4.5 Lai veiktu zvanu, Klientam ir jāievada telefona aparātā bezmaksas numuru 80200901  (latviešu valoda), 80200902 (krievu valoda), 80200903 (angļu valoda), jāsagaida aicinājums un jāievada savs PIN kods, apstiprinot to ar restīti (#), pēc tam jāievada telefona numurs šādā formātā - 00 + valsts kods + pilsētas kods + abonenta numurs + #. Zvanot uz Latvijas operatoru numuriem, ievadīt 00 nav nepieciešams. Pēc izsauktā abonenta atbildes, tiks uzsākta sarunas tarifikācija pa minūtēm.

4.6 Visi telefona sakaru pakalpojumi, kurus nodrošina Operators, tiek nodrošināti, apmaksājot tos no bilances, un tiek pārtraukti, tiklīdz bilances summa ir izlietota.

4.7 Līdzekļu ieskaitīšana Klienta priekšapmaksas Turbo Kartes PIN koda bilancē notiek automātiski, tiklīdz ir ienākusi atbilstoša summa Operatora bankas kontā.

4.8 Klientam ir zināms, ka tādā gadījumā, ja viņš, veicot apmaksu, ir norādījis nepareizu PIN kodu, kurš piešķirts citam Klientam, tā PIN koda īpašnieks, kurš nepieder Klientam, var izmantot nepareizi ieskaitīto kredītu. Tādā gadījumā Operators, neatbild par notikušo un atdod Klientam tikai to summu, kura ir saglabājusies brīdī, kad Klients rakstiskā formā ir paziņojis Operatoram par kļūdu.

4.9 PIN koda pazaudēšanas gadījumā Operators pēc PIN koda bloķēšanas pēc Klienta vēlmes var pārnest kredīta atlikumu uz jauno PIN kodu, pie nosacījuma, ja ir iespējas identificēt pazaudētā PIN koda īpašnieku.

5. Turbo kartes PIN koda un kredīta darbība

PIN koda darbības laiks ir neierobežots, ja karte tiek izmantota. Ja Turbo karte netiek izmantota vai PIN koda bilance netiek papildināta 5 gadus, tad priekšapmaksas Turbo karte var tikt deaktivizēta. Šādā gadījumā līgumattiecības starp Operatoru un Klientu tiek uzskatītas par izbeigtām.

6. Tarifi

6.1 Visas izmaksas un tarifi ir saskaņoti starp Klientu un Operatoru atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajiem pakalpojumiem, tarifiem un izmaksām, kas publicētas interneta mājaslapā.

6.2 Klients piekrīt tam, ka apmaksa par izmantotajiem pakalpojumiem notiek atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem, kuri ir spēkā pakalpojuma izmantošanas brīdī. Ar aktuāliem tarifiem var iepazīties visu diennakti mājaslapā.

6.3 Sarunu laiks tiek uzskaitīts ar soli 1 (viena) minūte.

6.4 Klients saņem informāciju par cenu izmaiņām mājaslapā https://turbocard.lv/, izmaiņas var tikt veiktas un var tikt atsauktas jebkurā laikā. Ja Klients turpina izmantot pakalpojumu, tas liecina, ka viņš atzinis izmaiņas tarifos.

6.5 Ja Klienta Turbo karte un PIN kods ir nozagts, sabojāts vai pazudis, Operatoram nav pienākums kompensēt zaudējumus.

7. Līguma laušana un atteikuma tiesības

7.1 Tā kā Klients ir patērētājs un slēdz līgumu ar Operatoru par priekšapmaksas telefona sakaru pakalpojumiem internetā, tad Klientam ir tiesības lauzt līgumu, nenorādot iemeslu. To var izdarīt 14 dienu laikā pēc priekšapmaksas Turbo kartes iegādes. Iesniegums par atteikšanos jāiesniedz rakstiskā formā uz norādīto e-pasta adresi info@csc.lv. Operators neatgriež naudu, ja ir saņēmis bojātu Turbo karti, ka arī neatgriež Klientam naudu par priekšapmaksas Turbo kartes Pin koda papildināšanu.

7.2 Operatoram ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu un bloķēt, un/ vai norakstīt naudas summu no Klienta kredīta, ja Operatoram ir pamats uzskatīt, ka Klients nav iesniedzis pareizus datus un/vai pakalpojumi tiek izmantoti negodīgiem mērķiem un/vai Klients pārkāpj krimināllikumu un/vai ir draudi Operatora iekārtām, partneru pakalpojumiem vai arī valsts drošībai.

8. Garantijas

8.1 Operators nodrošina pakalpojumu tādā veidā un apmērā, par to cenu un kvalitāti, kādā tā ir pieejama uz pakalpojuma sniegšanas brīdi.

8.2 Operators pielieto visus spēkus un resursus, lai nodrošinātu nevainojamus un kvalitatīvus pakalpojumus, tomēr Operators nenes atbildību par Klienta tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas radušies pakalpojumu izmantošanas laikā, vai laikā, kad ir bijuši traucējumi to izmantošanā, sakarā ar to, ka pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta ar trešo personu (mobilo un fiksēto sakaru operatoru) starpniecību.

10. Atbildība un neparedzami gadījumi

10.1 Operators neatbild par partneru saistību neizpildi, kurus tas nevar kontrolēt. Piemēram, avārijas tīklā, neparedzēti, neizbēgami notikumi, kurus Operators nevar ietekmēt un kuru rašanās nav viņu vaina, piemēram, karš, dabas katastrofas, streiki un pārtraukumi sakaros, kas atbrīvo Operatoru no atbildības laikā, kad notiek šie traucējumi. Ja pārtraukums ir ilgāk par divām nedēļām, abas puses ir tiesīgas atteikties no līgumsaistībām. Ja Operators kavējas ar pakalpojumu nodrošināšanu, Klientam ir tiesības lauzt līgumu, kad ir pagājis noteiktais papildus termiņš.

10.2 Operatora pakalpojumus var ietekmēt gan radiotehniskie, gan atmosfēras, gan ģeogrāfiskie apstākļi, kā arī tehniskie un ražošanas iemesli (darbi sakarā ar tehnisko apkalpošanu, remonts, jaudas pārslodze, pārtraukumi elektroapgādē). Pārkāpumi, ierobežojumi vai pārtraukumi var rasties pēc avārijas situācijām un katastrofām vai neparedzētu apstākļu dēļ (streiki, atlaišanas). Šādos gadījumos Klientiem nav tiesību pieprasīt atmaksāt zaudējumus, samazināt izmaksas vai izvirzīt līdzīgas prasības.

10.3 Operators neatbild par partneru pakalpojumu aizkavēšanos vai citiem iemesliem, ja šie pārkāpumi radušies, bet Operators tos nevar ietekmēt, turklāt tas neatbild par satura pareizību, kurš saņemts no trešajām personām.

11. Datu aizsardzība

11.1 Klients piekrīt tam, ka Operators ir tiesīgs ievākt, apstrādāt un izmantot Klienta datus.

11.2 Operators apņemas maksimāli uzmanīgi apstrādāt datus un ievērot likumdošanu par personu datu neaizskaramību. Operatoram ir pienākums ievērot likumdošanu par personas datu neaizskaramību, kā arī nodrošināt informācijas aizsardzību. Operatora darbiniekiem nav tiesību izplatīt konfidenciālu informāciju, ko nosaka Likums par personu datu aizsardzību. Klienta datus nedrīkst izplatīt arī trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu līguma nosacījumus vai pēc kompetentu valsts varas orgānu pieprasījuma un LR valsts institūciju pieprasījuma.

12. Līguma stāšanās spēkā

Līgums stājas spēkā, tiklīdz Operators saņem uz konta priekšapmaksu no Klienta pilnā apmērā.

13. Citi nosacījumi

Gadījumos, kad dažas darījuma datu pozīcijas pilnībā vai daļēji zaudē savu spēku sakarā ar likumdošanas izmaiņām, citi nosacījumi paliek spēkā. Operatoram ir tiesības jebkurā laikā izdarīt izmaiņas vai papildinājumus līguma nosacījumos, ja pēc līguma noslēgšanas ir mainījušies apstākļi vai to prasa izmaiņas likumdošanā.

14. Noslēguma nosacījumi

14.1 Visas domstarpības, strīdi vai prasības, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar tā izpildi, pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek noformētas saskaņā ar Operatora atrašanās vietu Latvijā, Rīgā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.2 Mutiskām vienošanām nav saistošs juridisks spēks. Izmaiņām un papildinājumiem šajā līgumā jābūt noformētiem rakstiskā veidā, un tiek publicētas mājaslapā.

15. Operatora adrese un rekvizīti:

SIA “CSC TELECOM”

Reģ. Nr. 40003611196, PVN Nr. LV40003611196

Pasta adrese: Cēsu iela 31 k-3, 5.kāpņutelpa, Rīga, Latvija, LV-1012

Jurid. adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, Latvija, LV-1012

Banka: AS Swedbank

N.k.: LV88HABA0551004382736, SWIFT-kods: HABALV22

PERSONAS DATU APSTRĀDE

2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (“VDAR”) nosacījumi, attiecas tikai uz fizisko personu datu apstrādi.

Pārzinis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM”, vien. reģistrācijas Nr. 40003611196, juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012, tel. 67780000, e-pasta adrese: info@csc.lv.

Datu apstrādes mērķis:

Sniegt Datu subjektam - fiziskajai personai, elektronisko sakaru pakalpojumus un izpildīt ar pakalpojuma sniegšanu saistītas darbības.

Datu apstrādi piemērošanas sfēra:

Pārzinis veic personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošajās interneta mājas lapā www.cloudpbx.lv, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. Pārzinis nodrošina, ka Datu subjekta personas dati tiek aizsargāti ievērojot VDAR  prasības. Pārzinis ievāc, apstrādā un izmanto Datu subjekta datus tikai tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams konkrētā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai un Līguma noslēgšanai. Pārzinis garantē un apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Datu subjekta dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats:

Pārzinis var izmantot Datu subjekta iesniegtos personas datus (uz Līguma, likuma, leģitīmo interešu vai Datu subjekta piekrišanas pamata) šādiem mērķiem:

 • Sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus (uz Līguma vai Datu subjekta piekrišanas pamata, atkarībā no elektronisko sakaru pakalpojuma veida);
 • Sazināties ar Datu subjektu pakalpojumu sniegšanas jautājumos (pakalpojuma kvalitāte, bojājuma novēršana, jauna pakalpojuma piedāvājums u.c. jautājumi).

Personas datu saņēmēju kategorijas

Datu subjekta personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts Līgumā par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu vai pakalpojumu Lietošanas noteikumos. Pārzinis apņemas nododot Datu subjekta personas datus ievērot VDAR un citus normatīvos aktus, kā arī noslēgtā Līguma noteikumus. Datu subjekta personas dati var tikt nodoti:

 • Pārziņā pilnvarotām personām vai uzņēmumiem, kas iesaistīti elektronisko pakalpojumu sniegšanā (ievērojot Līguma noteikumus);
 • Pašam datu subjektam ievērojot VDAR normas;
 • Valsts iestādēm normatīvo aktu prasību izpildei;
 • Gadījumos, kad pakalpojumu nodrošināšanai tiek piesaistīti apakšuzņēmumi, kuri tiek uzskatīti par personas datu apakšapstrādātājiem, Pārzinis piesaista tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, kuri garantē īstenot atbilstošus personu datu apstrādes tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši VDAR un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti tikai iepriekš minētiem mērķiem un tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu sasniegšanai, Pārziņa un Datu subjekta interešu aizsardzībai, vai likumos un normatīvajos aktos noteikto termiņu ievērošanai. Pārzinis iznīcina Datu subjekta personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt. Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi Pārziņa darbinieki ir apmācīti, lai spētu aizsargāt Datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati. Datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt:

 • savu datu labošanu;
 • savu datu dzēšanu;
 • savu datu apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret savu datu apstrādi;
 • jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Personas datu drošība

Pārzinis nodrošina un veic attiecīgos fiziskos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus pret nesankcionētu vai nelikumīgu personas datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu vai iznīcināšanu, vai bojājumu radīšanu personas datiem, tai skaitā veicot piemērotu personas datu kodēšanu. Pārzinis testē savus drošības līdzekļus, kas ieviesti, lai nodrošinātu personas datu apstrādi. Pārzinis nodrošina to, ka personas, kurām ir atļauja apstrādāt personas datus, ir uzņēmušās konfidencialitātes saistības;